Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje o wprowadzeniu nowej formy wsparcia – usług sąsiedzkich.

Program ten ma na celu wspieranie mieszkańców naszej gminy poprzez budowanie silniejszych więzi sąsiedzkich i oferowanie pomocy osobom, które jej najbardziej potrzebują.

Czym są usługi sąsiedzkie?
To świadczenia pomocy charakterze opiekuńczym, w miejscu zamieszkania, świadczone przez osoby blisko mieszkające,które są gotowe poświęcić swój czas, aby wspierać sąsiadów.
W ramach usług sąsiedzkich może być świadczona pomoc w następującym zakresie:
– pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych: zakupy, gotowanie, sprzątanie, pranie,
– prostą podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną – czynności podstawowe, które nie wymagają specjalistycznego przygotowania,
– w miarę potrzeb oraz możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem: spacery, wizyta u lekarza, załatwienie spraw urzędowych, wspólne robienie zakupów, odwiedziny w szpitalu.
Z usług sąsiedzkich będzie mogła przede wszystkim skorzystać:
– osoba samotna, która z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymaga wsparcia innych osób, natomiast nie może go otrzymać,
– osoby, dla których wsparcie w postaci usług sąsiedzkich będzie miało charakter uzupełniający opiekę sprawowaną przez rodzinę, a także wspólnie niezamieszkującego małżonka, wstępnych i zstępnych.
Za osobę samotną uznaje się osobę, która: samotnie prowadzi gospodarstwo domowe, nie znajduje się w związku małżeńskim, nie posiada zstępnych ani wstępnych, czyli dzieci, wnuków, rodziców, dziadków.
Program skierowany jest dla seniorów w wieku 60 lat i więcej, mieszkańców gminy Święciechowa.
Usługi sąsiedzkie mogą być przyznane do maksymalnie 5 godzin tygodniowo w zależności od potrzeb, przy czym koszt godziny usługi opiekuńczej świadczonej w święta i dni wolne od pracy nie ulega zmianie. Potrzeba świadczenia usług opiekuńczych w niedziele i święta musi być szczególnie uzasadniona.
Usługi sąsiedzkie są odpłatne.
Odpłatność wyliczona zgodnie z zgodnie z dochodem wnioskodawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa lokalnego, tj. uchwała Rady Gminy Święciechowa LXXI/620/2024 z dnia 26 marca 2024r. (Dz. Urz. Woj.Wielk. 2024, poz. 3608).
Kto będzie mógł świadczyć pomoc?
Świadczeniem usług sąsiedzkich będą mogły zajmować się osoby, które spełnią poniższe wymagania: ukończyły 18. rok życia, nie należą do rodziny osoby, dla której mają być świadczone usługi, nie są zamieszkującym oddzielnie członkiem rodziny (małżonkiem, wstępnym lub zstępnym) osoby, dla której mają być świadczone usługi, oświadczyły, że są zdolne pod kątem psychofizycznym do świadczenia tego typu usług, zamieszkują w okolicy osoby, dla której przeznaczone są usługi, przeszły szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zostały zaakceptowane przez organizatora usług i osobę, na rzecz której usługi te mają być świadczone.
Dofinansowanie na rozwój usług sąsiedzkich.
Informujemy, że nasza gmina otrzymała dofinansowanie na rozwój usług sąsiedzkich w ramach Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Gmina uzyskała dofinansowanie na wsparcie 5 środowisk.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług sąsiedzkich mogą zgłaszać swoje potrzeby bezpośrednio w biurze pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie (pokój nr 3) lub telefonicznie 655330732, 655330032.