Długie Nowe

Wieś leży przy drodze krajowej nr 12, nad Krzyckim Rowem.

Do 1939 r. była to wieś nadgraniczna. Dawna granica państwowa ustanowiona Traktatem Wersalskim przebiegała tak, jak obecna granica województw: wielkopolskiego i lubuskiego. Długie Nowe podobnie jak wiele innych wielkopolskich wsi przeżyło w końcówce XIX wieku napływ ludności niemieckiej. Był to efekt polityki osiedleńczej pruskiego zaborcy.

We wsi zachował się dawny cmentarz ewangelicki.

źródło: www.swieciechowa.pl

➡️ Sołtys wsi: Jan Nowacki, tel. 603 968 987