Najważniejsze informacje

Gmina Święciechowa położona jest w powiecie leszczyńskim, w województwie wielkopolskim.
Graniczy z :
– Gminą Wschowa od zachodu
– Gminą Włoszakowice i Lipnem od północy
– miastem Lesznem i Gminą Rydzyna od wschodu
– Gminą Góra od południa.

Powierzchnia gminy wynosi 135 km2, co pozwala zaliczyć ją do gmin średniej wielkości. Według stanu na dzień 1 października 2020 roku gminę zamieszkuje 8 987 mieszkańców, z czego 3 666 mieszkańców liczy sama Święciechowa.

Gmina Święciechowa leży na pograniczu dwóch województw: lubuskiego i dolnośląskiego. Jest jedną z siedmiu gmin powiatu leszczyńskiego. W jej skład wchodzi 12 sołectw: Święciechowa, Długie Stare, Długie Nowe, Gołanice, Krzycko Małe, Lasocice z przysiółkiem Ogrody, Niechłód, Piotrowice, Przybyszewo, Strzyżewice, Trzebiny, Henrykowo i osada Książęcy Las.

Teren gminy Święciechowa kształtują trzy malownicze krajobrazy: Równina Leszczyńska, strefa pagórów morenowych i Doliny Rowu Polskiego.

Równina Leszczyńska zajmuje centralne i w przeważającej mierze północne tereny gminy. Strefa pogórów moreny czołowej występuje fragmentarycznie w północnej części gminy. Dolina Rowu Polskiego obejmuje swym zasięgiem południową część gminy.

Herb gminy Święciechowa

Herb Święciechowy przedstawia Chrystusa Bolejącego, wstającego z otwartego grobu ze skrzyżowanymi rękami. W prawej ręce trzyma gałązki palmowe – symbol chwały, w lewej bicz – symbol męki. Głowa z koroną cierniową zwieńczona jest złotą aureolą. Postać odziana jest przepaską na biodrach. Chrystus jest koloru białego na niebieskim tle, ze złotą aureolą. Grób ma barwę żółtą.

Herb stanowi własność gminy.
Ochrona herbu gminy podlega przepisom kodeksu cywilnego. Wzór oraz zasady wykorzystywania herbu określa załącznik nr 4 do Statutu. Z herbu korzystać mogą:
– organy gminy oraz gminne jednostki organizacyjne,
– podmioty gospodarcze, instytucje kultury i inne jednostki za zgodą Wójta Gminy.

Wójt wyraża zgodę na korzystanie z herbu na czas określony albo nieokreślony.

Najważniejsze pieczęcie z herbem Święciechowy pochodzą z 1569, 1667, 1807 roku.

Logo gminy Święciechowa

Gmina Święciechowa ma swoje logo. Jest to znak graficzno – słowny wykorzystywany w materiałach promocyjnych gminy. Znajduje się na drukach urzędowych, materiałach biurowych, folderach, broszurkach, katalogach, a także na tablicach informacyjnych. Na co dzień towarzyszy wszystkim samorządowym przedsięwzięciom.

Logo zaprojektowano w nowoczesnym, dynamicznym stylu. Składa się z czterech niebieskich znaków w kształcie kropli oraz trzech półokręgów. Unoszące się krople są symbolem innowacyjności, dążenia do ciągłego wzrostu i rozwoju. Ich ilość odpowiada liczbie partnerów zagranicznych gminy Święciechowa. Natomiast kolor niebieski jest synonimem świeżości i nowoczesności.

Z kolei półokręgi zaprojektowano w dwóch kolorach. Niebieski półokrąg symbolizuje fundament, punkt odbicia i stabilność. Pozostałe dwa są zielone, wskazują na nieustannie powiększającą się i rozwijającą gminę. Zielony kolor odzwierciedla rolniczo-turystyczny charakter gminy.

Kompletny znak graficzny nawiązuje również do fontanny znajdującej się na rynku, przypominającej o legendzie przecięcia osi kuli ziemskiej na terenie naszej gminy.

Legenda o oliwieniu osi Ziemi

Święciechowa to stare miasteczko, które jako wieś znane już było w XI wieku. Była to własność Benedyktynów z Lubinia. W 1277r. Święciechowa uzyskała prawa miejskie. Była miejscowością znaną gdyż leżała na szlaku wiodącym z Poznania do Głogowa. Trzeba w tym miejscu  przypomnieć, że trakt z Poznania, przed powstaniem Leszna wiódł do Radomicka i tam skręcał na Święciechowę. Oprócz płóciennictwa i młynarstwa Święciechowa znana była z targów i jarmarków solnych, które odbywały się na centralnym placu miejscowości.

Prawdopodobnie legenda o oliwieniu osi Ziemi pochodzi właśnie z tego okresu. Jak mieszkańcy Święciechowy doskonale wiedzą na  Rynku znajdowało się kilka głębokich studni, będących wówczas głównym punktem poboru wody. Legenda mówi, że osoby wyciągające wodę z tych studni słyszały dziwne dźwięki wydobywające się z głębin „jakoby skrzypienie osi, na której obraca się ziemia”. Aby uniknąć zatarcia wymyślono sposób smarowania. Stawiano na rynku beczę z masłem. Słońce topiło masło, które  otworem w dnie spływało w ziemię i takim sposobem smarowało oś Ziemi.

W dalszych latach w Święciechowie rozwinął się przemysł browarniczy i podczas różnych uroczystości odbywających się na Rynku piwowarzy również dołączyli się do zwyczaju oliwienia osi. Urządzali święto piwa i przy tych oraz innych okazjach wylewali resztki z kufli i beczek na oś, aby się Ziemia bezpiecznie i bez zatarcia kręciła „ku pomyślności wszystkich mieszkańców Święciechowy”.

Model kuli ziemskiej - fontanna na rynku w Święciechowie

W centrum miejscowości, na rynku w Święciechowie, znajdował się model kuli ziemskiej. W 2016 roku, podczas rewitalizacji rynku w Święciechowie, powstała nowa fontanna, o nietypowym kształcie. Jest prostopadłościanem, na którego szczycie umieszczono kamienną kulę. Symbolizuje ona globus ze wskazaniem na Święciechowę. Ta kula unosi się na wodzie wypływającej z fontanny. Pomysł jest nawiązaniem do legendy mówiącej o tym, że przez rynek w Święciechowie przechodzi oś Ziemi.

Wcześniej na rynku stała rzeźba na kole od wozu, przedstawiająca kulę ziemską. Jako atrakcję dokumentującą starą legendę przeniesionodo Trzebin, gdzie została odnowiona i zamontowana w centrum wsi.

Publikacje o gminie Święciechowa

„Przewodnik parafialny”, Święciechowa 1993 r.
Wydanie specjalne z okazji 300-lecia Obecności Obrazu Matki Boskiej Szkaplerznej w Święciechowie, 1693-1993

“Gmina Święciechowa – Poradnik dla wszystkich “, Święciechowa, grudzień 1995 r.
Pierwsza publikacja na temat gminy Święciechowa.
Wójt gminy Święciechowa, Marian Mielcarek

“Gmina Święciechowa”
Trzecia edycja publikacji o gminie Święciechowa.
Wójt gminy Święciechowa, Marian Mielcarek

“Gmina Święciechowa”
Czwarta edycja publikacji o gminie Święciechowa.
Wójt gminy Święciechowa, Marian Mielcarek

“Gmina Święciechowa”
Publikacja dotycząca Gminy Święciechowa.
Wójt gminy Święciechowa, Marian Mielcarek

Folder informacyjny Gminy Święciechowa
Wójt gminy Święciechowa, Marek Lorych

„Wspomnienia”, Święciechowa 2010
Henryk Wojciech

„Wojna i okupacja we wspomnieniach Józefa Borowiaka – leszczyńskiego nauczyciela”
Wspomnienia Józefa Borowiaka z okresu okupacji niemieckiej. Publikacja powstała na podstawie pisanych szyfrem pamiętników leszczyńskiego nauczyciela. Dziś zeszyty te znajdują się w rękach jego syna, Eugeniusza Borowiaka.

„Dzieje Święciechowy”, Leszno 2020
Eugeniusz Borowiak

„Życie zapisane szyfrem”, Leszno 2021
Józef Borowiak