Spółka Strabag podpisała umowę  na przebudowę blisko kilometrowego odcinka drogi powiatowej – ul. Lotniczej w Strzyżewicach.

Ul. Lotnicza w Strzyżewicach zostanie przebudowana na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z drogą krajową nr 12. Zakres prac obejmuje przebudowę chodnika i zjazdów na posesje, wymianę krawężników, regulację wysokościowa istniejących studni i wpustów kanalizacyjnych oraz częściowe sfrezowanie nawierzchni bitumicznej i ułożenie warstwy naprawczej asfaltu.

Najtańszą ofertę w przetargu złożyła spółka Strabag – 795 tys. zł. Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie Dariusz Pasterkiewicz – przy kontrasygnacie skarbnika powiatu Marcina Wydmucha – podpisali dziś umowę z pełnomocnikiem spółki Strabag Karolem Gawrońskim. W spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Lesznie uczestniczyli także starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Maciej Wiśniewski, wójt gminy Święciechowa Marek Lorych i kierownik budowy Bartosz Nowakowski.

Inwestycja o wartości blisko 800 tys. zł zostanie dofinansowana przez gminę Święciechowa kwotą 300 tys. zł, resztę kosztów poniesie powiat leszczyński. Termin wykonania prac to 15 grudnia br.

(źródło: https://www.powiat-leszczynski.pl/aktualnosc/wydarzenia/4945-umowa-na-przebudowe-ul-lotniczej-w-strzyzewicach-podpisana.html?fbclid=IwAR2T_PSKWn19U22HzUWxB4jwXfCvv6x3RXZg3Ll4Hcg2gV9Lu58NM__p3Zg)