Podpisano umowę na udzielenie dofinansowania na zadanie pn. ,,Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie”.

Wójt Gminy Święciechowa Mikołaj Kostaniak wraz z Zastępcą Skarbnika Gminy Anną Kaczmarek podpisali umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego na udzielenie dofinansowania na zadanie pn. ,, Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie w ramach w XIV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
W uroczystości podpisania umowy uczestniczył również Sołtys sołectwa Przybyszewa Pan Marek Wójcik oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pan Remigiusz Leciejewski.
Budowa boiska jest jednym z elementów koncepcji zagospodarowania terenu w Przybyszewie, gdzie w przyszłości planuje się wykonać między innymi siłownie zewnętrzną, pumprack czy wiatę rekreacyjną. W przyszłości będzie to miejsce rekreacji, do aktywnego spędzania czasu.
W ramach całego projektu planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej, ogrodzenie boiska z piłkochwytami oraz utwardzenie terenu tworząc dojście do boiska połączone z utwardzeniem już istniejącym. Ponadto zaplanowano również budowę oświetlenia boiska.
Zakres umowy obejmuje pierwszy etap prac, to jest:
– usunięcie humusu, wykonanie korytowania i profilowania podłoża pod warstwy nawierzchni,
– wykonanie podbudowy boiska wraz z obrzeżami,
– wykonanie części prac branży elektrycznej,
– porządkowaniu terenu, poprzez jego wyrównanie, wysianie trawy oraz utworzeniu łąki kwietnej na części terenu,
– przygotowanie miejsca pod ognisko,
– zakup i montaż 6 ławek parkowych.

W kolejnych latach planuje się dalsze prace związane z zagospodarowaniem terenu pod boisko tj. wykonanie nawierzchni, ogrodzenia i oświetlenia oraz kolejne etapy wynikające z koncepcji zagospodarowania terenu.
Łączne koszty kwalifikowane: 342 423,68 zł, środki własne gminy: 234 770,29 zł, kwota dofinansowania: 70.000,00 zł, środki z funduszu sołeckiego: 37 653,39 zł.

Informacja Urzędu Gminy Święciechowa