Oświata

Asystent ucznia

Gmina Święciechowa przystąpiła do projektu “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż”, który ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich.