Gmina Święciechowa przystąpiła do projektu “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż”, który ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich.

W projekcie udział bierze Szkoła Podstawowa w Długiem Starem, która zatrudniła 2 asystentów oraz Przedszkole Samorządowe “Kraina Radości” w Święciechowie, w którym zatrudniony jest 1 asystent.
Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach, prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych. Najważniejszym celem całego cyklu szkoleń jest zbudowanie u przyszłych ASPE świadomości celu edukacji włączającej, która ma za cel wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym. Przy tak postawionym celu oczywistym jest, że obszarem oddziaływania ASPE są: działania wspierające ogólne funkcjonowanie ucznia w szkole i szeroko pojęta współpraca z nauczycielami i specjalistami oraz wspólne planowanie wsparcia dla ucznia. ASPE nie powinien być traktowany jako osoba, która wyręcza dziecko/ucznia z jego własnej aktywności. Zakłada się, że rolą ASPE jest stopniowe przygotowywanie dziecka/ucznia do możliwie samodzielnego rozwiązywania problemów i poszerzania pola niezależności od innych.
Okres realizacji projektu w naszej gminie tj. od 01.11.2022 roku do 31.08.2023 roku.
Wartość projektu i wysokość dofinansowania wynosi 94.704,10 zł. Grant jest przyznawany wyłącznie na sfinansowanie kosztów zatrudniania w szkołach i przedszkolach asystentów i asystentek uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.