Komunikat o naborze wniosków o przyznanie stypendium sportowego dla młodych sportowców w 2024 roku.

Na podstawie § 5 w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców stanowiącym Załącznik do uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020r. poz. 5201 t.j., zm. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021r. poz. 5713 )
Wójt Gminy Święciechowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2024 roku.
1. Wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie,  ul. Ułańska 4, w terminie do dnia 19 kwietnia 2024 roku.
2.Wnioski złożone po terminie lub niezgodne ze wzorem wniosku, niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji  pozostają bez rozpoznania.
3. Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w Urzędzie Gminy w Święciechowie:  w Sekretariacie – ul. Ułańska 4, piętro I – pokój nr 7; ul. Rynek 14a, parter – pokój nr 3;na stronieBiuletynu Informacji Publicznej(www.bip.swieciechowa.pl) oraz na stronie internetowej gminy (www.swieciechowa.pl).
4. Warunki i tryb przyznawania, wstrzymywania i pozbawienia stypendiów sportowych określa Regulamin przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych w gminie Święciechowa stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020r. poz.  5201 t.j.). Treść Uchwały dostępna jest w załączeniu do niniejszego ogłoszenia oraz na stronie www.bip.swieciechowa.pl.
Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie przez zawodnika warunków, o których mowa w § 1 Regulaminu stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców.
5. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien być złożony w zamkniętej kopercie, na której należy podać dane składającego wniosek -w przypadku zawodników  nie zrzeszonych lub pełną nazwę klubu sportowego- w przypadku zawodników zrzeszonych, oraz umieścić dopisek „Stypendium sportowe na 2024 rok.” Wnioski należy kierować do Wójta Gminy Święciechowa.
6. Uprawnionym do złożenia wniosku o stypendium sportowe jest:
w przypadku zawodników zrzeszonych – klub sportowy zawodnika
w przypadku zawodników nie zrzeszonych – sam zawodnik lub rodzic/ opiekun prawny – w przypadku zawodników nie zrzeszonych niepełnoletnich. 
W przypadku składania wniosku przez kluby sportowe, związki lub stowarzyszenia kultury fizycznej wniosek podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu władz wnioskodawcy, a także kandydat do stypendium lub jego przedstawiciel ustawowy.
7. Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika:
– kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki w sporcie w 2023 roku,
– kserokopię licencji zawodnika lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
– odpis wpisu do właściwego rejestru – tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą jest Klub sportowy
– opinię szkoły lub uczelni (tylko w przypadku, gdy zawodnik jest uczniem lub studentem),
– oświadczenia zawodnika: o nie pobieraniu stypendium od innych jednostek samorządu terytorialnego za wyjątkiem stypendium samorządu województwa wielkopolskiego, o udostępnieniu swojego wizerunku na potrzeby działań związanych z promocją Gminy Święciechowa.
8. O wynikach naboru wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

Informacja z Urzędu Gminy Święciechowa.