Ogłoszenie dla osób zainteresowanych przekazaniem odpadów zawierających azbest.

Wójt Gminy Święciechowa zaprasza mieszkańców do składania wniosków na odbiór odpadów zwierających azbest z terenu Gminy Święciechowa.

W związku z powyższym osoby, zainteresowane usunięciem odpadów zawierających azbest składowanych na nieruchomości na terenie Gminy Święciechowa proszone są o wypełnienie wniosku i dostarczenie do Urzędu Gminy Święciechowa w godzinach pracy urzędu, przesłanie pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną – skan podpisanego wniosku należy przesłać na adres e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl , w terminie do 10 MARCA 2023 roku.

Każda z zainteresowanych osób otrzyma informację telefoniczną od gminy o dalszym sposobie postępowania. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Zebrane od Państwa wnioski mogą być podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji ww. zadania z WFOŚiGW.

Uwaga – Wsparcie ww. zadania kwalifikowane jest również jako pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie.

Wniosek dostępny jest na naszej oficjalnej stronie internetowej: https://swieciechowa.pl/aktualności/ogłoszenie-dla-osób-zainteresowanych-przekazaniem-odpadów-zawierających-azbest