26 kwietnia 2022 r. o godz. 13.00 w SALI SESYJNEJ URZĘDU GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE, RYNEK 14A odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:   

 1. Otwarcie.
 2. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 3. Projekty uchwał:
  • w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2022 – 2032,
  • w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022,
  • zmieniająca uchwałę nr XX/172/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
  • w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzyca z przeznaczeniem na usuwanie skutków wichury,
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 182/4 obr. Krzycko Małe, gmina Święciechowa,
  • w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2022roku,
  • w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Długie Nowe z przeznaczeniem pod drogę,
  • w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz na zmianę sposobu ogrzewania,
  • w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Święciechowa” dla Pana Mariana Mielcarka,
  • w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Święciechowa” dla Pani Stefanii Gajewskiej,
  • w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Święciechowa” dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Święciechowie.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.