Wójt Gminy Święciechowa zawiadamia o obowiązku przeprowadzenia na terenie gminy Święciechowa  deratyzacji (odszczurzania) w dniach od 1 sierpnia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji (na podstawie § 29 uchwały XL/308/2018 Rady Gminy Święciechowa z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Święciechowa [Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 2037]) spoczywa na właścicielach, administratorach, użytkownikach, zarządcach nieruchomości i obiektów.

Powszechna akcja deratyzacji ma na celu zapobieganie powstaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy i polega na jednoczesnym i jednolitym wyłożeniu trutki we wszystkich budynkach mieszkalnych, użytkowych, produkcyjnych, magazynowych oraz w szkołach, przedszkolach, zakładach opieki zdrowotnej, sklepach, restauracjach bez względu na to czy są tam gryzonie czy nie.

W związku z powyższym wszyscy właściciele, użytkownicy, zarządcy wieczyści, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na terenie gminy Święciechowa mają obowiązek:

1. Wyłożyć trutkę w miejscach (niedostępnych dla innych zwierząt), w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się gryzoni, a w szczególności, w piwnicach, magazynach, pomieszczeniach strychowych i gospodarczych, a także na zapleczach sklepów itp., zgodnie z pouczeniem znajdującym się etykiecie środka użytego do deratyzacji. Do zwalczania szczurów i myszy należy używać trutek (preparatów) ogólnodostępnych, posiadających odpowiednie zezwolenia,

2.  Zabezpieczenia miejsc wyłożenia trucizny przed dostępem dzieci, a także zwierząt, ptactwa domowego oraz umieszczenie wyraźnego ostrzeżenia – „UWAGA TRUCIZNA przeciwko szczurom NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA LUDZI I ZWIERZĄT”,

3. Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wyłożenia trucizny opiekunowie (zarówno dzieci jak osób dorosłych) mają szczególny obowiązek pouczenia podopiecznych o zagrożeniu i skutkach zatrucia i nie pozostawiać ich bez opieki. Z tych samych powodów szczególnym nadzorem należy otoczyć również zwierzęta domowe. W wypadku ewentualnego zatrucia wyłożoną trutką, należy chorego bezwzględnie skierować do najbliższego lekarza, ośrodka zdrowia, względnie szpitala,

4. W czasie wyłożenia trutki zbierać codziennie padłe gryzonie i przekazać do zakładu utylizującego zwłoki zwierzęce, lub do przedsiębiorcy, prowadzącego działalność w zakresie zbiórki zwłok zwierzęcych, przy czym nie wolno posługiwać się gołymi rękami, jak i nie wolno spożywać mięsa zatrutych zwierząt,

5. Dnia 31 sierpnia 2021 roku  należy usunąć pozostałości trutki i oczyścić administrowane nieruchomości z padłych gryzoni i przypadkowo zatrutych zwierząt.

Wójt Gminy Święciechowa informuje, iż zgodne z art. 117 kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281 ze zm.) kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Święciechowa www.swieciechowa.pl , wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na tablicach informacyjnych w sołectwach Gminy.