Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie ogłasza nabór na stanowisko Terapeuta zajęciowy w Klubie Senior+ w Święciechowie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu listopadzie 2021 r. nie przekracza 6 % w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 1. Wymagania niezbędne:
  – posiadać obywatelstwo polskie,
  – posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać w pełni z praw publicznych,
  – brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  – nieposzlakowana opinia,
  – kwalifikacje zawodowe pozwalające na wykonywanie zawodu terapeuty zajęciowego:
  wykształcenie średnie medyczne w zawodzie terapeuta zajęciowy, lub ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujących co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała tytuł licencjata, lub ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego terapeuty zajęciowego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie terapeuty zajęciowego bądź uzyskanie dyplomu instruktora terapii zajęciowej. 
 2. Wymagania dodatkowe:
  • doświadczenie w pracy na stanowisku terapeuty zajęciowego,
  • doświadczenie w pracy z osobami starszymi,
  • znajomość problematyki dotyczącej wsparcia osób starszych,
  • empatia, wrażliwość w zakresie identyfikowania potrzeb osób starszych,
  • diagnozowanie i prowadzenia terapii z osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi,
  • zdolności plastyczne, artystyczne, mile widziane: wokalne, gra na instrumencie,
  • komunikatywność,
  • cierpliwość,
  • wrażliwość,
  • kreatywność.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  – organizowanie terapii zajęciowej: grupowej oraz indywidualnej dla uczestników projektu,
  – organizowanie działań wynikających ze świadczonych usług na rzecz podopiecznych,
  – świadczenie usług aktywizująco- usprawniających oraz usług wspomagających na rzecz podopiecznych,
  – udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie starszej i jej rodzinie,
  – wsparcie i pomoc w czynnościach dnia codziennego podopiecznych,
  – udział w tworzeniu i realizacji programów mających na celu usprawnienie podopiecznych,
  – realizacja zadań wynikających z Regulaminu Klubu,
  – prowadzenie zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb uczestników,
  – diagnozowanie potrzeb i problemów osoby starszej,
  – kształtowanie pożądanych zachowań i postaw podopiecznych,
  – współpraca ze specjalistami świadczącymi usługi na rzecz osób starszych,
  – inne zlecone przez Kierownika.
 4. Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • curriculum vitae,
  • kserokopie świadectw pracy,
  • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  • oryginał kwestionariusza osobowego,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego,
  • ewentualne referencje.
 5. Warunki pracy na stanowisku:
  • miejsce pracy: Klub Senior +, ul. Kościelna 4, 64-115 Święciechowa,
  • wymiar czasu zatrudnienia: 1/2 etatu,
  • termin rozpoczęcia pracy:  styczeń 2022r.
 6. Termin i miejsce składania ofert.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Święciechowie, przy ul. Strzeleckiej 6: z dopiskiem: „Nabór na stanowisko terapeuta zajęć”, w terminie do dnia 27.12.2021 do godziny 15:00 osobiście (w skrzynce na dokumenty w biurze nr 1) lub pocztą (decyduje data doręczenia dokumentów).

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kopie dokumentów należy opatrzyć klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez kandydatkę/ta.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Święciechowa, na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie.