Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w II kwartale 2023 r. w wylosowanych gospodarstwach domowych na terenie naszej gminy realizowane będzie Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL).

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznegohttps://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera.

Badanie aktywności ekonomicznej ludności to jedno z podstawowych badań prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w obszarze rynku pracy. Badanie to umożliwia bieżącą ocenę stopnia wykorzystania zasobów pracy, a zarazem pozwala na szerszą charakterystykę poszczególnych grup ludności wyróżnionych ze względu na ich status na rynku pracy (pracujący, bezrobotni) lub pozostających poza rynkiem pracy (bierni zawodowo). Ponadto w 2023 r. w ramach Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności będą zbierane dodatkowe informacje z zakresu tematu dotyczącego przejścia z pracy na emeryturę oraz pracy nierejestrowanej. Po raz pierwszy Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzono w Polsce w maju 1992 r.

W badaniu zbierane są informacje o podstawowej charakterystyce dot. składu gospodarstw domowych. W odniesieniu do wszystkich osób objętych badaniem: rozmiar i struktura populacji osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo z uwzględnieniem podziału na cechy demograficzne i społeczno-ekonomiczne (np. płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania), źródła utrzymania, samoocena stanu zdrowia oraz posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, fakt rejestracji w urzędzie pracy oraz uczestnictwa w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Więcej informacji o badaniu na stronie

https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/27?fbclid=IwAR1KyY7T0oiBknif8ru2sqWpJrSbdR7zkOfSEMVCh4BNQ_HXZVfBEjw1jfY