Wyniki konsultacji społecznych w sprawie miejscowości Ogrody przysiółek wsi Lasocice.

Wójt Gminy Święciechowa, działając na podstawie § 14 do Uchwały Nr VII/53/2011 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Święciechowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 286, poz. 4598), w związku z zarządzeniem 0050/21/2023 z 27.01.2023 r. zawiadamia o wyniku konsultacji społecznych:

Ankiety w ilości 34 szt. wpłynęły do organu w terminie określonym w komunikacie tj. do 17.02.2023 r. Ankietowani zagłosowali w następujący sposób:

a) 24 ankiety za zmianą rodzaju miejscowości Ogrody przysiółek wsi Lasocice na samodzielną miejscowość Ogrody

b) 10 ankiet za włączeniem (przeniesieniem) numerów porządkowych w m. Ogrody przysiółek wsi Lasocice do samodzielnej m. Lasocice.

O ww. wynikach, organ poinformuje poprzez publikację:

  • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.swieciechowa.pl/informacje2/ogloszenia-i-komunikaty.html
  • na stronie internetowej www.swieciechowa.pl ,
  • na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa,
  • w mediach społecznościowych.