Gmina Święciechowa podpisała porozumienie partnerskie, którego celem jest realizacja Programu “Wielkopolska Karta Rodziny”.

Do kogo skierowany jest Program: 

Programem objęte są rodziny 3+ (w wieku do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25. roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).

Wielkopolska Karta Rodziny przysługuje jeśli:

 • członek rodziny posiada obywatelstwo polskie oraz ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • członek rodziny jest cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, i mieszkasz z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • członek rodziny jest mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu lub Konfederacji Szwajcarskiej,
 • jesteś rodziną zastępczą,
 • masz rodzinny dom dziecka.

Kto może złożyć wniosek:

 • rodzic dziecka,
 • pełnoletni członek rodziny,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci,
 • rodzic zastępczy wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci.

Ważne: Wniosek można składać w formie papierowej, na formularzu dostępnym w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie lub pobrać i wypełnić wniosek w formie elektronicznej.

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie, przy ulicy Strzeleckiej 6, pokój nr 3.

Wielkopolska Karta Rodziny wydawana jest w celu:

 • promowania modelu rodziny wielodzietnej oraz upowszechniania działań na rzecz wzmacniania jej kondycji,
 • wspierania rodzin wielodzietnych,
 • zwiększenia rozwojowych i życiowych szans dzieci wychowujących się w rodzinach wielodzietnych,
 • zachęcania rodziców do wspólnego spędzania czasu z dziećmi, w szczególności do korzystania z dóbr kultury i innych na terenie Województwa Wielkopolskiego,
 • budowania przychylnego rodzinom wielodzietnym klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji.

Ważne informacje:

 • Uzyskanie Karty dla nowego członka rodziny jest możliwe po ponownym złożeniu wniosku, jednakże uzupełnionego jedynie o dane nowego członka rodziny.
 • Wniosek o wydanie karty rozpatrywany będzie w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia.
 • Odbiór Karty następuje w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie
 • Karta jest ważna z dowodem osobistym/legitymacją szkolną lub po złożeniu ustnego oświadczenia potwierdzającego fakt sprawowania opieki nad dzieckiem.
 • Karty nie można użyczać osobom trzecim, a o fakcie utraty lub zniszczenia należy niezwłocznie poinformować pisemnie GOPS.
 • Karta potwierdza uprawnienia członków rodzin wielodzietnych do udziału w Programie.

Załączniki dostępne na stronie GOPS:
https://gops.swieciechowa.pl/aktualno%C5%9Bci/wielkopolska-karta-du%C5%BCej-rodziny