Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje o zmianie wzoru wniosku na dodatek osłonowy.

(Na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 lutego 2022r.)

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego, w tym wnioski dotyczące źródeł ogrzewania gospodarstwa domowego zgłoszonych do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), złożone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu.

Nowy wniosek:

https://gops.swieciechowa.pl/@PL.Swieciechowa.GOPS/%2BAssets%40User/Wpisy/2022/2/wniosek-o-dodatek-os%C5%82onowy.pdf