Wójt Gminy Święciechowa ogłasza nabór uzupełniający w ramach projektu grantowego “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W wyniku powstania oszczędności poprzetargowych, ogłasza się dodatkowy nabór Beneficjentów w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020.
Zgłoszenia:
Ze względu na ograniczoną pulę środków i krótki czas do rozliczenia projektu, decydować będzie kolejność złożenia kompletnych zgłoszeń.
Urząd Gminy w Święciechowie nie dokonuje sprawdzenia / weryfikacji zgłoszeń przed ich złożeniem.
Złożenie zgłoszenia niepełnego, zawierającego braki skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości jego poprawy/uzupełnienia.
O przyznaniu lub odrzuceniu wniosku poinformowani zostaną Państwo w formie pisemnej na adres wskazany we wniosku.
UPRAWNIENI
1. Uczniowie szkół podstawowych i średnich (nie dotyczy tegorocznych absolwentów szkół średnich), spełniający łącznie wszystkie warunki:
– uczeń zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR)
– uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
– uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020, 2021, 2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
– uczeń nie brał udziału w pierwszym naborze PPGR (nie otrzymał laptopa).
2. Uczniowie szkół dla dorosłych i studenci nie są uprawnieni do otrzymania wsparcia.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Oświadczenie Dla Rodzica/Opiekuna Prawnego lub pełnoletniego ucznia ( Oświadczenie dostępne jest na naszej oficjalnej stronie ) do którego należy dołączyć:
– kserokopię zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, świadectwa pracy, legitymacji służbowych, listy płac, dokumentów z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, etc. potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR.
– kserokopie aktów stanu cywilnego potwierdzających stopień pokrewieństwa w linii prostej od ucznia do osoby pracującej w PPGR (np. akt urodzenia ucznia, akt małżeństwa jego rodziców, akt małżeństwa jego dziadków).
Weryfikacja zgłoszeń odbywać się będzie tylko na podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:Zgłoszenia będą przyjmowane tylko i wyłącznie w dniu 4 listopada ( piątek ) br. w sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie w godzinach pracy urzędu ( 07:00 – 15:00 ).
UWAGA! Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.
Wnioski dostępne są na naszej oficjalnej stronie internetowej: https://swieciechowa.pl/aktualności/nabór-uzupełniający-nabór-ppgr