Nowy termin naboru uzupełniającego – granty PPGR.

W związku ze zmianą terminu składania dokumentów w ramach projektu grantowego “Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” informujemy, że:
Wnioski (oświadczenie wraz z załącznikami) będą przyjmowane tylko i wyłącznie w formie papierowej w dniu 10 listopada ( czwartek ) br. w sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie od godz. 07:00 do wyczerpania limitu dostępnych laptopów tj. do 25 poprawnie złożonych wniosków.
Wniosek musi być złożony osobiście przez wnioskodawcę (rodzica / opiekuna prawnego / pełnoletniego ucznia ) za okazaniem dokumentu tożsamości.
W przypadku braku możliwości złożenia wniosku osobiście wnioskodawca może udzielić upoważnienia do złożenia wniosku zgodnie ze wzorem upoważnienia dostępnym na naszej oficjalnej stronie internetowej ( link poniżej )
Upoważnienie do złożenia wniosku podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł . Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej – art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).
Wnioskodawca w terminie 3 dni od przyjęcia wniosku przez Urząd Gminy jest zobowiązany dostarczyć do Urzędu dowód uiszczenia opłaty skarbowej od upoważnienia.
Z obowiązku uiszczenia opłaty zwolnieni są małżonek, wstępni (dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki) lub rodzeństwo wnioskodawcy udzielającego upoważnienia – załącznik doustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).
Osoba upoważniona może być upoważniona do złożenia wniosku tylko przez jedną osobę uprawnioną (rodzica / opiekuna prawnego / pełnoletniego ucznia ) do złożenia wniosku.
UPRAWNIENI
1. Uczniowie szkół podstawowych i średnich (nie dotyczy tegorocznych absolwentów szkół średnich), spełniający łącznie wszystkie warunki:
– uczeń zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR)
– uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
– uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020, 2021, 2022, sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
– uczeń nie brał udziału w pierwszym naborze PPGR (nie otrzymał laptopa).
2. Uczniowie szkół dla dorosłych i studenci nie są uprawnieni do otrzymania wsparcia
WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Oświadczenie Dla Rodzica/Opiekuna Prawnego lub pełnoletniego ucznia, do którego należy dołączyć:
– kserokopię zaświadczenia o zatrudnieniu lub umowy o pracę / świadectwa pracy lub legitymacji służbowych / listy płac /dokumentów z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, etc. potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR.
– kserokopie aktów stanu cywilnego potwierdzających stopień pokrewieństwa w linii prostej od ucznia do osoby pracującej w PPGR ( np. akt urodzenia ucznia, akt małżeństwa jego rodziców, akt małżeństwa jego dziadków )
– upoważnienie + potwierdzenie opłaty – jeśli dotyczy
– Weryfikacja zgłoszeń odbywać się będzie tylko na podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.
Wzory oświadczeń oraz upoważnienie dostępne jest na naszej oficjalnej stronie internetowej: https://swieciechowa.pl/aktualności/nowy-termin-naboru-uzupełniającego-granty-ppgr