W związku z oddaniem do użytku sieci kanalizacji sanitarnej w Niechłodzie, Piotrowicach i Trzebinach, Urząd Gminy w Święciechowie zawiadamia, że należy przyłączyć nieruchomość do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Przyłącze powinno prowadzić bezpośrednio z budynku do studzienki kanalizacyjnej posadowionej na nieruchomości. Do sieci kanalizacyjnej nie należy odprowadzać wód opadowych. Prawidłowość przyłączenia do sieci może zostać skontrolowana przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne.
Przyłączenie należy zgłosić do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie przy ul. Lipowej 76A, w Biurze Obsługi Klienta, celem podpisania umowy na odbiór ścieków. Do podpisania umowy niezbędne będą następujące dokumenty: potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością (np.: akt notarialny, odpis z księgi wieczystej), dowód osobisty oraz informacja o stanie wodomierza.