Informacja dotycząca prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Miejsce do prowadzenia handlu dla rolników i ich domowników w piątki i soboty wyznaczyła rada gminy w drodze uchwały i jest to parking przy ul. Lasocickiej w Święciechowie (dz. nr 202).
Przedmiotem handlu będą mogły być tylko produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym. Rada gminy uchwaliła także regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu. Rolnicy i ich domownicy prowadzący handel na podstawie ustawy będą zwolnieni z opłaty targowej.

Miejsce do handlu jest czynne w piątki i soboty w godz. 8.00 – 13.00.❗️Sprzedający ma obowiązek utrzymania czystości i porządku w miejscu handlu.❗️

Handel mogą prowadzić: rolnik w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 1535), domownik – osoba bliska rolnikowi, która:
✔️ukończyła 15 lat,
✔️pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
✔️stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

Sprzedaż odbywa się w miejscach do tego wyznaczonych po wcześniejszym zgłoszeniu w Urzędzie Gminy, pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu. ☎️ Tel. 655333521, 📧 e-mail: oswiata@swieciechowa.pl