Gmina Święciechowa otrzymała grant na wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie.

Grant w łącznej kwocie 73.733,80 zł przyznany został w ramach projektu ,,STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Projekt współfinansowany został przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem projektu są działania związane z zapobieganiem lub łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce.

Granty mogą być przeznaczone między innymi na zakup testów i usług związanych z przeprowadzeniem testów na obecność COVID-19 i ich weryfikacją epidemiczną dla pracowników, doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej, zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, czy zatrudnienie nowych osób lub zaangażowanie wolontariuszy do świadczenia usług socjalnych, opiekuńczych, asystenckich i medycznych w instytucjach i w środowisku, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.