Zapraszamy na Kreatywne Warsztaty Świąteczne, które w dniach 1, 6 i 9 grudnia odbędą się w świetlicy Kuźnia Marzeń w Lasocicach.

Obowiązują wcześniejsze zapisy – szczegóły na plakacie.

Ponadto zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym “Bożonarodzeniowa Kartka Świąteczna”! Za zgłoszeniami prac konkursowych czekamy do 10.12.2022 r.! Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe! Poniżej znajduje się Regulamin oraz Karta Zgłoszenia.

Karta zgłoszeniowa dostępna poniżej:

https://drive.google.com/drive/folders/1EeRxiws96qp4eDhMtuHjo8Q8Ch9aiImS

Regulamin konkursu plastycznego „Bożonarodzeniowa Kartka Świąteczna”

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie ZMW.
 2. Konkurs organizowany jest jako inicjatywa Stowarzyszenia ZMW w ramach projektu „KonsultujeMY, WspółpracujeMY, DziałaMY”, którego realizatorem jest Fundacja Sztuka. Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
 3. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży, inspirowanych zwyczajami i tradycjami Świąt Bożego Narodzenia. Konkurs ma również na celu stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 4. Konkurs rozpoczyna się ogłoszeniem dnia 20.11.2022 r., nabór prac trwa do 10.12.2022 r. włącznie. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do dnia 18.12.2022 r. na stronie internetowej www.przybyszewo.pl .
 5. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież, którzy w dniu zgłoszenia do konkursu nie ukończyły 12 roku życia, mieszkające na terenie Lasocic, Przybyszewa lub Ogrodów.
 6. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy wykonać poprzez przyniesienie pracy konkursowej do świetlicy Kuźnia Marzeń w Lasocicach przy ul. Kościelnej do dnia 10.12.2022 r. do godz. 23:59 wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr. 1 do regulaminu). Pracę konkursową wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć do specjalnie przygotowanego kartonu znajdującego się w wejściu do Kuźni marzeń. Praca konkursowa wraz z kartą zgłoszenia powinny być ze sobą złączone (np. w kopercie).
 7. Praca konkursowa powinna przedstawiać bożonarodzeniową kartkę świąteczną (główną stronę). Ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice na kartce w formacie A4. Praca konkursowa musi przylegać do kartki i nie może mieć charakteru przestrzennego. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
 8. Każda z osób może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie dwie prace.
 9. Do pracy konkursowej należy dołączyć także wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr. 1 do regulaminu), zawierającą niezbędne dane kontaktowe. Dane służyć będą do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Zgłoszenie niezawierające karty zgłoszenia lub podanych wyżej informacji nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 10. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
 11. Kapituła Konkursu zostanie powołana przez Zarząd Stowarzyszenia ZMW. Spośród przekazanych prac Kapituła Konkursu wyłoni laureatów konkursu. Kryteria oceny prac przez jury to zgodność z tematyką, pomysłowość, estetyka pracy i oryginalność.
 12. Wręczenie nagród nastąpi w terminie uzgodnionym z organizatorem konkursu. Informacja o laureatach i zwycięzcy zostanie zamieszczona m.in. na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Organizatora.
 13. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 14. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 15. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na wykorzystanie prac konkursowych, ich powielanie, a także publikowanie na stronach internetowych i w mediach społecznościowych przez organizatora i partnera. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji, w tym szczególnie jako wykorzystane i dystrybuowane wśród mieszkańców jako oficjalne kartki bożonarodzeniowe.
 16. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów powyższego konkursu.
 17. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 18. Regulamin niniejszego konkursu oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie www.przybyszewo.pl .
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu; odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny; nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac; rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
 20. Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować do organizatorów mailowo na adres zmw.redakcja@gmail.com .