Informacje dotyczące jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł. dla obywateli Ukrainy.

Osoby uprawnione do otrzymania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł:

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Podstawowe wymagania:

 1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Święciechowie, ul. Strzelecka 6, biuro pracowników socjalnych w godzinach od. 8.00 do 14.00.

Wnioski można pobrać i wypełnić na miejscu. Do wypełnienia będą

potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje

i małoletnich dzieci):

 • imię (imiona) i nazwisko
 • datę urodzenia
 • obywatelstwo
 • płeć
 • aktualny adres pobytu w gminie Święciechowa
 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)
 • informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski
 • numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Gminy)

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

 • numer telefonu polskiego operatora
 • adres poczty elektronicznej
 • numer polskiego konta bankowego

Особи, які мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі 300,00 злотих:

Громадянин України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним на підставі ст. 2 пункт 1 Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави та внесена до реєстру PESEL, має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги. у розмірі 300 злотих на особу, призначених на утримання, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, особистий догляд та житло.

Заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років) може подати її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

Основні вимоги:

 1. в’їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 р.,
 2. внесення до реєстру PESEL.

Заяву на виплату цієї допомоги можна подавати до міського центру соціальної допомоги у м. Свенцехів, вул. Стшелецька 6, кабінет соціальних працівників с з 8.00 до 14.00.

Заявки можна завантажити та заповнити на місці. Для заповнення заявки вам знадобляться наступні дані, які необхідно ввести в заяві (ваші та неповнолітні діти):

 1. ім’я (імена) та прізвище
 2. дата народження
 3. громадянство
 4. секс
 5. поточна адреса перебування в ґміні Свенцехова
 6. документ, що є підставою для перетину кордону – тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт)
 7. відомості про дату в’їзду на територію Польщі
 8. Номер PESEL (ви повинні мати повідомлення про надання номеру PESEL, видане комуною)

Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати такі дані, які полегшать контакт та прискорять оплату (якщо вони є):

 1. номер телефону польського оператора
 2. адреса електронної пошти
 3. Номер польського банківського рахунку

Wnioski dostępne na stronie:

https://gops.swieciechowa.pl/aktualno%C5%9Bci/jednorazowe-%C5%9Bwiadczenie-pieni%C4%99%C5%BCne-w-wysoko%C5%9Bci-300-z%C5%82-dla-obywateli-ukrainy