Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznych w szkołach na terenie Gminy Święciechowa.

Z dniem 10.02.2022 r. weszły w życie przepisy w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przepisy te stwarzają możliwość realizacji zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznych w dodatkowym wymiarze godzin.
W związku z powyższym od 1 marca br. szkoły podstawowe w naszej gminie mogą organizować dodatkowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie.
Szacunkowa liczba godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynosi:
✔️ w Szkole Podstawowej w Święciechowie – 106 dodatkowych godzin zajęć,
✔️ w Szkole Podstawowej w Lasocicach – 50 dodatkowych godzin zajęć,
✔️ w Szkole Podstawowej w Długiem Starem – 75,5 dodatkowych godzin zajęć.
Finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej będzie realizowane z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, która zostanie powiększona w tym celu dla Gminy Święciechowa o kwotę 22.346,00 zł.