Konkurs plastyczny przewidziany jest dla dzieci i młodzieży z miejscowości: Lasocice, Przybyszewo i Ogrody.

Organizatorem konkursu są: Stowarzyszenie ZMW Przybyszewo, Kuźnia Marzeń oraz MPWiK Leszno. Na zgłoszenia prac konkursowych czekają do 17 marca 2021 r. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody!

Poniżej znajduje się Regulamin oraz Karta Zgłoszenia.
https://drive.google.com/drive/folders/1Ky9aRZNrfJTn_L7kH6Cu_DdX5Zc71-yL

Regulamin konkursu plastycznego „Wielkanocna Kartka Świąteczna”

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „ZMW” we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie – Partnerem konkursu.
 2. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży, inspirowanych zwyczajami i tradycjami Świąt Wielkanocnych z obecnością wody w życiu człowieka. Konkurs ma również na celu stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 3. Konkurs rozpoczyna się ogłoszeniem dnia 10.03.2021 r., nabór prac trwa do 17.03.2021 r. włącznie. Wyłonienie zwycięzców nastąpi w dniu 22.03.2021 r., w którym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Wody.
 4. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież, którzy w dniu zgłoszenia do konkursu nie ukończyły 12 roku życia, mieszkające na terenie Lasocic, Przybyszewa lub Ogrodów.
 5. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy wykonać poprzez przesłanie skanu lub wyraźnego zdjęcia pracy konkursowej na adres mailowy do dnia 17.03.2021 r. do godz. 23:59 wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr. 1 do regulaminu).
 6. Praca konkursowa powinna przedstawiać wielkanocną kartkę świąteczną (główną stronę). Ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice na kartce w formacie A4. Praca konkursowa musi przylegać do kartki i nie może mieć charakteru przestrzennego. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
 7. Każda z osób może zgłosić do udziału w konkursie tylko jedną pracę.
 8. W Konkursie zgłoszenie pracy przesyła osoba dorosła – prawny opiekun dziecka wykonującego pracę konkursową. Praca konkursowa powinna zostać załączona jako załącznik do maila w formacie jpg, png, lub pdf. W tytule maila należy wpisać „Konkurs – Wielkanocna Kartka Świąteczna”. Do zgłoszenia mailowego należy dołączyć także wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr. 1 do regulaminu), zawierającą niezbędne dane kontaktowe. Dane służyć będą do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Zgłoszenie niezawierające karty zgłoszenia lub podanych wyżej informacji nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
 10. Jury powołane przez organizatora składać się będzie z przedstawicieli Stowarzyszenia ZMW oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie. Spośród przekazanych prac jury wyłoni laureatów konkursu. Kryteria oceny prac przez jury to zgodność z tematyką, pomysłowość, estetyka pracy i oryginalność.
 11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 22.03.2021 r. Wręczenie nagród nastąpi w terminie uzgodnionym z organizatorem konkursu. Informacja o laureatach i zwycięzcy zostanie zamieszczona m.in. na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Organizatora i Partnera.
 12. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nagrody ufundowane zostaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie.
 13. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 14. Organizator w stosownym momencie wezwie laureatów konkursu do przekazania oryginałów kart zgłoszeniowych oraz prac konkursowych, które zostaną wykorzystane i dystrybuowane wśród mieszkańców jako oficjalne kartki wielkanocne.
 15. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na wykorzystanie prac konkursowych, ich powielanie, a także publikowanie na stronach internetowych i w mediach społecznościowych przez organizatora i partnera. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 16. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów powyższego konkursu.
 17. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 18. Regulamin niniejszego konkursu oraz karta zgłoszenia są dostępne na stronie www.przybyszewo.pl oraz www.mpwik-leszno.pl .
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu; odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny; nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac; rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
 20. Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować do organizatorów mailowo na adres zmw.redakcja@gmail.com lub telefonicznie 516 246 364.