GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „POMNIKI PRZYRODY W GMINIE ŚWIĘCIECHOWA”.

Stowarzyszenie NASZE TRZEBINY zaprasza dzieci z klas V szkół podstawowych z terenu gminy Święciechowa do udziału w gminnym konkursie plastycznym w ramach projektu ,, Przyroda bogactwem Trzebin”.

Regulamin GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „POMNIKI PRZYRODY W GMINIE ŚWIĘCIECHOWA”
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „NASZE TRZEBINY”.
2. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Przyroda bogactwem Trzebin”, który jest dofinansowany ze środków Gminy Święciechowa.
3. Patronat Honorowy nad Konkursem objął Wójt Gminy Święciechowa.
4. Celem konkursu jest promowanie wśród mieszkańców wiedzy na temat gminy Święciechowa ze szczególnym uwzględnieniem jej tradycji, dziedzictwa, historii oraz walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych oraz rozwijanie zainteresowań plastycznych. Konkurs ma również na celu stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej.
5. Konkurs rozpoczyna się ogłoszeniem dnia 20.06.2022 r., nabór prac trwa do 15.09.2022 r. włącznie do godz. 23:59. Wyłonienie zwycięzców nastąpi do dnia 30.09.2022 r.
6. Uczestnikiem konkursu mogą być mieszkańcy gminy Święciechowa (weryfikowane na podstawie złożonego oświadczenia), którzy mogą złożyć pracę w kategorii: – I kategoria – dzieci – uczniowie klasy V na dzień 15.09.2022r.
7. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy wykonać poprzez przesłanie skanu lub wyraźnego zdjęcia pracy konkursowej na adres mailowy nasze.trzebiny@gmail.com do dnia 15.09.2022 r. do godz. 23:59 wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr. 1 do regulaminu).
8. Praca konkursowa powinna wpisywać się w temat konkursu i przedstawiać 1 lub więcej pomników przyrody z gminy Święciechowa
9. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice na kartce w formacie A4. Praca konkursowa musi przylegać do kartki i nie może mieć charakteru przestrzennego. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi. Praca na odwrocie musi zostać podpisana imieniem i nazwiskiem autora.
10. Każda z osób może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie trzy prace plastyczne.
11. W Konkursie zgłoszenie pracy przesyła osoba dorosła – prawny opiekun dziecka wykonującego pracę konkursową. Praca konkursowa powinna zostać załączona jako załącznik do maila w formacie jpg, png, lub pdf. W tytule maila należy wpisać „Konkurs – Pomniki przyrody w gminie Święciechowa”. Do zgłoszenia mailowego należy dołączyć także wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik nr. 1 do regulaminu), zawierającą niezbędne dane kontaktowe. Dane służyć będą do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Zgłoszenie niezawierające karty zgłoszenia lub podanych wyżej informacji nie będą zakwalifikowane do konkursu.
12. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
13. Jury, które dokona wyboru laureatów konkursu zostanie powołane przez organizatora. Kryteria oceny prac przez jury to zgodność z tematyką, pomysłowość, estetyka pracy i oryginalność.
14. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30.09.2022 r. Wręczenie nagród nastąpi w terminie uzgodnionym z organizatorem konkursu. Informacja o laureatach i zwycięzcy zostanie zamieszczona m.in. na stronie internetowej gminy oraz mediach społecznościowych Organizatora.
15. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
16. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
17. Organizator w stosownym momencie wezwie laureatów konkursu do przekazania oryginałów kart zgłoszeniowych oraz prac konkursowych.
18. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na wykorzystanie prac konkursowych, ich powielanie, a także publikowanie na stronach internetowych i w mediach społecznościowych przez organizatora. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na
wszelkich polach eksploatacji.
19. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów powyższego konkursu.
20. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
21. Regulamin niniejszego konkursu oraz karta zgłoszenia są dostępne na FB grupa NASZE TRZEBINY oraz stronie gminy Święciechowa.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu; odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny; nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac; rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
23. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez zebranie Stowarzyszenia NASZE TRZEBINY (22.05.2022 r.). Zmiany wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia przez Przedstawiciela (14.06.2022 r.)
24. Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować do organizatorów mailowo na adres nasze.trzebiny@gmail.com lub telefonicznie 601 170 496 lub 65 53 30 256.

Regulamin i karty zgłoszeń dostępne na stronie:
https://swieciechowa.pl/aktualno%C5%9Bci/serdecznie-zapraszamy-do-udzia%C5%82u-w-konkursie-plastycznym