Zapraszamy Mieszkańców Gminy Święciechowa do udziału w GMINNYM KONKURSIE KOLĘD
I PASTORAŁEK – Święciechowa 2020.

REGULAMIN KONKURSU:
§1
ORGANIZATOR: SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W ŚWIĘCIECHOWIE
§2
CEL KONKURSU:
– promocja wykonawców biorących udział w konkursie,
– prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego,
– wymiana pomysłów i doświadczeń w pracy artystycznej,
– popularyzacja kolęd i pastorałek,
– wyłonienie osób utalentowanych oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki,
– rozwijanie talentów estradowych,
– kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
§3
Konkurs ma formę online i zasięg regionalny. Jego uczestnikami mogą być osoby zameldowane na terenie gminy Święciechowa.
§4
Uczestnicy Konkursu wykonują jeden utwór (kolędę , pastorałkę lub piosenkę o tematyce Świąt Bożego Narodzenia) dopasowany formą i treścią do wieku. Łączny czas wykonania utworu: do 5 minut.
§5
Konkurs jest jednostopniowy. Rozstrzygany będzie w następujących kategoriach (decyduje rok urodzenia):
– Solistki i soliści w wieku do 6 lat
– Solistki i soliści w wieku 7 -10 lat
– Solistki i soliści w wieku 11 -13 lat
– Solistki i soliści w wieku 14 -16 lat
– Solistki i soliści w wieku 17 -21 lat
– Solistki i soliści w wieku powyżej 21 lat
§6
Materiały audio video należy przesyłać do 06 stycznia 2021 r. na adres mailowy: wiatrak@swieciechowa.pl
§7
Zwycięzców poszczególnych kategorii wyłania Komisja Artystyczna (Jury), powołana przez Komitet Organizacyjny Konkursu, na podstawie ilości zgromadzonych punktów, zdobywanych przez uczestników za:
– dobór repertuaru (tekstu i muzyki) dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych uczestników,
– umiejętności wokalne,
– ogólny wyraz artystyczny i zaangażowanie: ruch sceniczny, oddanie klimatu utworu,
– wartości wychowawcze,
§8
Komisja Artystyczna Konkursu (Jury) ma prawo nie przyznawać nagród w danej kategorii, w przypadku, gdy poziom prezentacji nie będzie spełniał wymogów regulaminu oraz kryteriów ustalonych przez organizatora.
§9
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny w porozumieniu z Komisją Artystyczną Konkursu.
§10
Ogłoszenie wyników nastąpi 11 stycznia 2021 r. na stronach internetowych Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie.
Przewidziane nagrody to:
– NAGRODA GRAND PRIX
– DYPLOMY i nagrody dla laureatów za zajęcie I, II i III miejsca we wszystkich kategoriach,
– DYPLOMY dla wyróżnionych,

Adres Sekretariatu Konkursu:SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W ŚWIĘCIECHOWIE
UL. ŚMIGIELSKA 1A, 64-115 ŚWIĘCIECHOWA, TEL: 65 533 06 91, mail: wiatrak@swieciechowa.pl