Zjadliwa grypa ptaków.

Wójt Gminy Święciechowa informuje, że w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich z gatunku Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) na terenie powiatu leszczyńskiego, w gminie Święciechowa, miejscowość Gołanice Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lesznie wydał Rozporządzenie Nr 4/2023 z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu leszczyńskiego.

Zgodnie z rozporządzeniem wyznacza się strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków, obejmującą miejscowości Gołanice, Krzycko Małe, Krzycko Wielkie oraz Jezioro Krzycko. Wójt Gminy Święciechowa przypomina wszystkim osobom utrzymującym na terenie gminy Święciechowa drób i inne ptactwo, że:
W strefie objętej zakażeniem, nakazuje się:
– utrzymywanie drobiu i innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający ich kontakt z dzikimi ptakami;
– karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem i wodą przeznaczoną dla drobiu;
– stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzenienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków, odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące lub wychodzące do/z gospodarstwa;
– oczyszczenie i odkażenie miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa
– przechowywanie ściółki przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa w sposób zabezpieczającym przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
– stosowanie środków dezynfekcyjnych, w celu odkażenia ściółki przeznaczonej dla ptaków, każdorazowo przed jej zastosowaniem oraz bieżące jej odkażanie po każdym wyłożeniu;
– przechowywanie paszy przeznaczonej dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu o każdym przypadku znacznej liczby nagłych padnięć u drobiu i dzikich ptaków.
W strefie objętej zakażeniem, zakazuje się:
korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu, chyba że jest to wymagane ze względów związanych z dobrostanem zwierząt w przypadku niektórych gatunków; mieć dostęp dzikie ptactwo, chyba że woda jest poddawana obróbce zapewniającej inaktywację wirusów grypy ptaków.