W czwartek, 16 grudnia, o godz. 13.00 w świetlicy przy Remizie OSP w Święciechowie odbędzie się Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:       
1.     Otwarcie.
2.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
3.     Projekty uchwał:

1)     w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata  2022 – 2032,
2)     w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022,
3)     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata  2021 – 2032,
4)     w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021,
5)     zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,
6)     w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022,
7)     w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem pod drogę,
8)     w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem pod drogę,
9)     w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Przybyszewo z przeznaczeniem pod drogę,
10)     zmieniająca uchwałę nr XIV/110/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Święciechowie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
11)     w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022,
12)     w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Święciechowa na rok 2022,
13)     zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/343/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIII/266/2014 Rady Gminy Święciechowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa,
14)     w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu gminy,
15)     w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Święciechowa oraz planów pracy Komisji na rok 2022.
4.     Wolne głosy i wnioski.
5.     Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
6.     Zakończenie.       

Transmisja dostępna na stronie Urzędu Gminy Święciechowa:
http://swieciechowa.pl/wiadomosci/%C5%9Bwi%C4%99ciechowa/2021/12/xxxviii-sesja-rady-gminy