W czwartek, 24 marca, o godz. 13.00 w SALI SESYJNEJ URZĘDU GMINY W ŚWIĘCIECHOWIE, RYNEK 14A odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:       
1.     Otwarcie.
2.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
3.     Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie za rok 2021.
4.      Projekty uchwał:

1)     w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2022 – 2032,
2)     w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022,
3)     w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Święciechowa na rok 2022,
4)     w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 391 położonej w miejscowości Lasocice gmina Święciechowa w granicach określonych na załączniku graficznym,
5)     w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością,
6)     w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022,
7)     w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia klubu dziecięcego i nadania mu statutu.
5.     Wolne głosy i wnioski.
6.     Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
7.     Zakończenie.