W czwartek, 26 stycznia, w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie odbyła się LIV Sesja Rady Gminy Święciechowa.

Podczas wczorajszej sesji wójt gminy Święciechowa, Przewodniczący Rady Gminy Święciechowa, sołtysi, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych oraz radni żegnali byłego skarbnika gminy Łukasza Ślagę, który odszedł z urzędu po siedmiu latach pracy i witali nową skarbnik Paulinę Kazimierczuk.

Porządek obrad sesji wyglądał następująco:

 1. Otwarcie.
 2. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Święciechowa za rok 2022.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji za rok 2022.
 6. Projekty uchwał:
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2023 – 2032,
 • w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2023,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 – 2023,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 – 2023,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego “Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023”,
 • w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Długie Stare,
 • w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Święciechowa,
 • zmieniająca uchwałę Nr L/451/2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie.

Transmisja z obrad dostępna na stronie:

https://swieciechowa.pl/aktualno%C5%9Bci/liv-sesja-rady-gminy-%C5%9Bwi%C4%99ciechowa