Jutro, 22 września, o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie, Rynek 14a odbędzie się XLVII SESJA RADY GMINY.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie.

2. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

3. Projekty uchwał:

  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2022 – 2032,
  • w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022,
  • w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Piotrowice z przeznaczeniem pod drogę,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Święciechowa.

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.