Dziś, 27 maja, o godz. 13.00 w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy.  

Transmisja dostępna na stronie:

http://swieciechowa.pl/wiadomosci/urzad/2021/05/xxxii-sesja-rady-gminy-%C5%9Bwi%C4%99ciechowa

Porządek obrad sesji:

1.     Otwarcie.
2.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

3.     Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Święciechowa za rok 2020.
4.     Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Urzędu Gminy w Święciechowie z Organizacjami Pozarządowymi w 2020 roku.
5.     Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy:
       a) przedstawienie Raportu o stanie gminy,
       b) debata nad przedstawionym raportem.
6.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Święciechowa wotum zaufania.
7.     Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
a)     przedstawienie sprawozdania,
b)     przedstawienie uchwały Nr SO-10/0954/270/10/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami,
c)     przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa o udzielenie Wójtowi Gminy Święciechowa absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020,
d)     przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Poznaniu, w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Święciechowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 2020,
•     opinie komisji Rady Gminy.
e)     Sprawozdanie finansowe Gminy Święciechowa.
•     przedstawienie sprawozdania,
•     opinie komisji Rady Gminy.
f)     Dyskusja nad sprawozdaniami wymienionymi w pkt. 7.
g)     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za rok 2020.
h)     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Święciechowa z wykonania budżetu Gminy Święciechowa za 2020 rok.
8. Pozostałe projekty uchwał:
a)     w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie za rok 2020,
b)     w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
c)     w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
d)     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata  2021 – 2030,
e)     w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021,
f)     w sprawie zmiany uchwały nr XXX/258/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
g)     w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem pod drogi,
h)     w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
i)     w sprawie przystąpienia Gminy Święciechowa do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie.