W czwartek, 29 kwietnia, w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbyły się obrady XXXI Sesji Rady Gminy Święciechowa.

Transmisja z obrad dostępna pod linkiem:
http://swieciechowa.pl/…/2021/04/xxxi-sesja-rady-gminy

Porządek obrad sesji:       

1.     Otwarcie.
2.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
3.     Projekty uchwał:

1)     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata  2021 – 2030,
2)     w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021,
3)     w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na zadanie: pn. „Przebudowa drogi 4771P na odcinku od Święciechowy do wiaduktu nad drogą ekspresową S5”,
4)     w sprawie zmiany uchwały nr XXX/257/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości za część roku 2021 oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
5)     w sprawie nieodpłatnego nabycia działki położonej w obrębie Długie Stare od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
6)     w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem pod drogę,
7)     zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/247/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz na zmianę sposobu ogrzewania,
8)     w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa  w  2021 roku,
9)     w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych w Strzyżewicach do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
10)     w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Niechłód.

4.     Wolne głosy i wnioski.
5.     Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
6.     Zakończenie.