Przystępujemy do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Święciechowa na lata 2023-2033.

Wójt Gminy Święciechowa zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Święciechowa Uchwały nr LVII/510/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Święciechowa na lata 2023-2033.
W dniu 20 kwietna 2023 r. radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Święciechowa na lata 2023-2033. Działania prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji skupiać się będą na obszarze rewitalizacji, który został wyznaczony uchwałą nr LVI/501/2023 Rady Gminy Święciechowa z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Święciechowa, jako obszar Gminy wymagający szczególnego wsparcia.
Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, kompleksowym, zakładającym włączenie społeczne, partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie. Kluczową płaszczyzną wyboru działań rewitalizacyjnych jest sfera społeczna, która następnie musi być przedmiotem koordynacji działań w tym, i w innych obszarach: gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym. Ze względu na to, że celem rewitalizacji jest równoczesna odnowa społeczna, gospodarcza, kulturowa, przestrzenna (w tym także techniczna) oraz środowiskowa, nadanie nowych funkcji, remonty lub modernizacja techniczna infrastruktury muszą być środkiem, a nie celem rewitalizacji.
Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne w gminie Święciechowa mają przyczynić się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, poprawy jakości życia uwzględniając wszystkie grupy społeczne, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a także przeciwdziałać problemom zdiagnozowanym na obszarze rewitalizacji. Szczegółową diagnozę obszarów problemowych w gminie przedstawia Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji załączona poniżej.
Osią działań rewitalizacyjnych jest społeczność lokalna i jej potrzeby. Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną.

W związku z powyższym ogłasza się nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Święciechowa na lata 2023-2033
Do Programu mogą zostać wpisane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które będą rozwiązywać występujące na nim problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej oraz przyczynią się do poprawy warunków życia na tym obszarze. Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.
Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dokładny opis propozycji zadania.
Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 10 maja 2023 r. w formie elektronicznej na adres mailowy: fundusze@swieciechowa.pl, w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Święciechowie.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Święciechowa na lata 2023-2033!

Szczegóły, i formularz dostępny na stronie:

https://swieciechowa.pl/aktualno%C5%9Bci/przyst%C4%99pujemy-do-sporz%C4%85dzenia-gminnego-programu-rewitalizacji-dla-gminy-%C5%9Bwi%C4%99ciechowa-na-lata-2023-2033