Dziś, tj. 27 lutego, o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie odbędzie się LV SESJA RADY GMINY.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Święciechowie oraz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2022.
 4. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Święciechowa za rok 2022.
 5. Projekty uchwał:
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2023 – 2032,
 • w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2023,
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023,
 • w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Święciechowa,
 • w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Święciechowa,
 • w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Święciechowa na rok 2023,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa,
 • w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Święciechowie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia klubu dziecięcego i nadania mu statutu.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.