Dziś, 18 czerwca, odbędą się uroczystości jubileuszowe z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej w Lasocicach. Już teraz przybliżamy historię tej placówki.

Dzieje szkoły w Lasocicach sięgają XVI wieku. Prawdopodobnie pierwsza szkoła została założona przez przybyłych tu braci czeskich. W XIX wieku istniała tu też szkoła ewangelicka, prowadzona przez dwóch nauczycieli. W okresie porozbiorowym, w 1919 roku Józef Piłsudski wydał dekret o obowiązku szkolnym, który początkowo obejmował dawne Królestwo Polskie, a następnie od 1920 roku tereny dawnego zaboru pruskiego, w tym szkołę w Lasocicach.

Upowszechnianie szkolnictwa nie było jednak zadaniem łatwym. W pierwszych latach sieć szkół była jeszcze niewielka i szybka jej rozbudowa stanowiła problem. Brakowało także wykwalifikowanych nauczycieli chętnych do pracy na prowincji. Z takim też problemem borykała się Szkoła Powszechna w Lasocicach. Choć od 1920 roku  była jedną z ważniejszych instytucji organizujących życie społeczne wsi, to jednak początkowo władze szkolne zorganizowały szkołę tylko dla dzieci ewangelickich z Lasocic, Ogrodów i Przybyszewa.

Ze względu na brak wykwalifikowanych nauczycieli Kuratorium Okręgu Szkolnego zdecydowało o uczęszczaniu polskich dzieci (katolickich) do Publicznej Szkoły Powszechnej w Przybyszewie. Tam pierwszą polską nauczycielką była p. Matejkowa. W 1921 roku posadę po niej przejął polski nauczyciel Ignacy Wójcik i pełnił ją do 1 kwietnia 1923 roku.

Szkoła jednak cały czas borykała się z problemem, jakim był brak nauczyciela etatowego. Z tego powodu zajęcia w Szkole Powszechnej w Przybyszewie odbywały się trzy razy w tygodniu i do ich prowadzenia zatrudniono  p. Eisbrennera. W tym czasie  ewangelickie dzieci w Lasocicach nauczał Niemiec, Gustaw Patzer (do roku 1945). Warto podkreślić, że oprócz problemów kadrowych, pojawiło się wiele innych. Dzieci niesystematycznie uczestniczyły w zajęciach z powodu prac polowych, zwłaszcza w okresie wiosennym i jesiennym. Brakowało też pieniędzy na zakup niezbędnych przyborów szkolnych, podręczników, a nawet ubrań. Część uczniów przerywała edukację po 4–5 klasie, nie decydując się na kursy uzupełniające.

Od lipca 1923 roku uruchomiono, przy Szkole Powszechnej w Lasocicach, 4 klasy dla dzieci polskich. Od tego momentu 36 lasocickich uczniów rozpoczęło edukację  w rodzimej szkole, w której jako pierwsza nauczała Felicja Gauzowa.

Wpis z 1926 r.

W latach 1923-1939 w szkole w Lasocicach pracowało pięcioro nauczycieli: Felicja Gauzowa, Wierzbicki, Krajewski, Stanisław Gilowski i Wincenty Gąska. Mieli oni do dyspozycji dwa mieszkania służbowe. W tym czasie w szkole w Przybyszewie uczył Ludwik Filipowski.

W latach 1929-1937 funkcję kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej w Lasocicach pełnił Stanisław Gilowski. Po nim funkcję kierownika przejął Wincenty Gąska. W roku 1939 został zamordowany przez hitlerowców.

Okres od 1939 roku do 1945 roku to czas wojny, okupacji niemieckiej i akcji wysiedleńczych. Zamknięto szkoły dla polskich dzieci i pozbawiono je możliwości edukacji. Po wojnie, mimo że budynek szkoły został zdewastowany, to jednak dość szybko starano się przywrócić nauczanie.

Od 23 lutego 1945 roku, nauczycielem, a zarazem kierownikiem w szkole w Lasocicach został Franciszek Kaczmarek, mianowany przez inspektora szkolnego p. Rosochowicza. Pod koniec lutego 1945 roku ponownie rozpoczęła się nauka. Do szkoły uczęszczało wówczas  47 dzieci.

Od 1 września 1945 roku szkoła w Lasocicach zyskała status szkoły zbiorczej, a szkoła w Przybyszewie status niepełnej. Przydzielono także drugi etat nauczycielski. To stanowisko objęła Anna Kaczmarek.

W roku szkolnym 1945/1946 został powołany pierwszy Komitet Rodzicielski. Zaczęła też funkcjonować biblioteka.

Przybyszewo, klasa, rocznik 1945/46

Od października 1945 roku, aby uzupełnić luki edukacyjne młodzieży, zaczęto organizować Kurs Wyższy dla Młodocianych i Dorosłych.

Początki edukacji po wojnie nie były łatwe. Dzieci musiały nadrabiać braki z czasów wojny. Lekcje trwały od rana do popołudnia, również w soboty. W ramach zajęć prowadzono szkolny ogródek, uczono kopać, uprawiać ziemię, siać warzywa. Organizowano także przedstawienia dla rodziców. Od 1946 roku odbywały się także pierwsze bilanse dzieci w Ośrodku Zdrowia w Święciechowie. Dzieciom podawano tran i szczepiono na gruźlicę. Rodzice nie zawsze pozwalali dzieciom kontynuować naukę, ponieważ potrzebowali pomocy w pracach polowych i w gospodarstwie.

1 lutego 1948 roku wójtem gminy został nauczyciel Zygmunt Wyrodek. Wtedy to  programem nauczania w zakresie siedmiu klas szkoły podstawowej objęto młodzież do 18 roku życia, która z powodu wojny nie ukończyła 7 klas.

1 września 1950 roku, zgodnie z zarządzeniem inspektora szkolnego, połączono szkołę w Lasocicach ze szkołą w Przybyszewie. W ten sposób powstała możliwość wprowadzenia siódmej klasy szkoły podstawowej. Szkole przydzielono także trzeci etat nauczycielski.

Szkoła w Przybyszewie, Po prawej stronie Julian Lupa, po lewej Pan Wyrwiński, lata 50-te.

Dnia 15 października 1952 roku odbyło się uroczyste otwarcie Szkoły dla Pracujących w Lasocicach. Natomiast rok później powstał Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły. Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na wybudowanie nowego domu mieszkalnego dla nauczycieli, a dotychczasowe mieszkania przebudowano na klasy. W ten sposób szkoła w Lasocicach dysponowała dwiema klasami i jedna klasą zastępczą.  Mieściła się w dwóch budynkach. Do szkoły w Lasocicach uczęszczały dzieci z klas: I, II, V, VI, VII, a do szkoły w Przybyszewie dzieci z klas: III i IV.

Lata 50-te, klasa F.Kaczmarka. Nauczyciel Cz. Wieszczeczyński.

W 1958 roku przy Szkole Podstawowej w Lasocicach powstała Szkoła Przysposobienia Rolniczego. W 1959 roku oddano do użytku Dom Nauczyciela, wybudowany w czynie społecznym przez miejscowe społeczeństwo. Lata 60-te to czas wielkich zmian. Nastąpiły nie tylko zmiany kadrowe (wprowadzenie pięciu etatów nauczycielskich), ale także zmiany na stanowisku kierowniczym. W Przybyszewie kierownikiem szkoły zostaje p. Lidia Lupa, natomiast w Lasocicach do grona pedagogicznego dołączyli Janina Graf i Eugeniusz Giglewicz. W tym czasie dzieci  z klas I-IV uczęszczały na lekcje do Przybyszewa, a uczniowie klas starszych V-VII kontynuowali  naukę w Lasocicach.

Klasa Anny Kaczmarek. Rok 1961.

Początek 1962 roku to czas silnych mrozów, dlatego Ministerstwo Oświaty zawiesza czasowo (styczeń, luty) zajęcia w szkołach.

W 1965 roku na zebraniu mieszkańców wsi Lasocic i Przybyszewa podjęto uchwałę odnośnie rozbudowy szkoły w czynie społecznym w związku z realizacją programu ośmioletniej szkoły podstawowej. Dokonano wyboru Komitetu Rozbudowy Szkoły, w skład którego wchodziło 36 osób z Lasocic i Przybyszewa.

W miejscu stodoły i budynków gospodarczych powstał pawilon. Szkoła zyskała też dwa dodatkowe pomieszczenia klasowe, pralnię i zaplecze.

Okres od 1973 do 1993 roku to czas Gminnych Szkół Zbiorczych.

Począwszy od roku szkolnego 1973/74 do Zbiorczej Szkoły Gminnej uczęszczały dzieci z Lasocic, Przybyszewa, Długich Starych, Długich Nowych i Trzebin. Nazwa szkoły ulega zmianie na Zbiorczą Szkołę Gminną w Święciechowie. Szkoła Podstawowa w Lasocicach zyskała tym samym dwa punkty filialne: w Długich Starych dla klas I-IV i w Przybyszewie dla klas I-IV.

W Przybyszewie uczyły się także w klasach I-III dzieci z Lasocic, a w Lasocicach  w klasach IV-VIII  dzieci z Lasocic, Przybyszewa, Długiego Starego i Długiego Nowego. Nastąpiły także zmiany na stanowisku dyrektora. Dotychczasowy dyrektor szkoły, Franciszek Kaczmarek, przeszedł na emeryturę, a jego miejsce od 1973 roku zajął Józef Kluj, wcześniej uczący w Długiem Starem. Funkcję tę pełnił do 1980 roku.

W ten sposób kadra pedagogiczna uległa powiększeniu. W Lasocicach uczyli: Józef Kluj, Stanisław Gross, Janina Kaczmarek, Łucja Kluj, Bożena Korbik, Jerzy Kowalczyk, Irena Wójcicka i Bolesław Żukowski, w Przybyszewie: Stefania Bielecka, Aleksandra Gross i Gertruda Piekarska, w Długiem Starem: Józef Kostański, Elżbieta Przybylska i Irena Pihil. Szkoła w takiej postaci utrzymała się przez 20 lat.

W 1980 roku nastąpiła zmiana  dyrektora szkoły w Lasocicach. Został nim Stanisław Gross, który funkcję tę pełnił do 1984 r.

Od roku szkolnego 1984/1985 stanowisko dyrektora objął Ryszard Płachta, który zdecydował o modernizacji szkoły i jej otoczenia. Odnowiono sale lekcyjne i przeprowadzono remont dachu w szkole w Przybyszewie. 1 kwietnia 1986 roku rozpoczęła swoją działalność stołówka. Z końcem 1988 roku zapadła decyzja o budowie sanitariatów.

Rok szkolny 1992/93 to ostatni rok funkcjonowania Gminnych Szkół Zbiorczych. W 1993 roku powstaje Szkoła Podstawowa w Długiem Starem, która objęła swym zasięgiem wsie: Długie Stare, Długie Nowe i Trzebiny. Tym samym przy Szkole Podstawowej w Lasocicach pozostają wsie: Lasocice, Przybyszewo i Ogrody. Początek roku szkolnego 1993/94 nie był jednak łatwy. Z powodu opóźnień w oddaniu do użytku Szkoły Podstawowej w Długiem Starem, okres od 1 września do 15 listopada 1993 roku, to czas funkcjonowania dwóch szkół w budynku szkoły w Lasocicach. Dopiero po tym czasie nastąpiło stopniowe rozluźnienie w salach lekcyjnych. W Przybyszewie pozostały klasy II i III, a w Lasocicach klasy: I, IV-VIII oraz oddział przedszkolny, przeniesiony z salki katechetycznej przy kościele w Lasocicach.

Podczas letnich ferii w 1996 roku został przeprowadzony generalny remont szkoły w Lasocicach. W miejsce pieców kaflowych założono centralne ogrzewanie, do każdej z klas została doprowadzona woda, wymieniono  drzwi i okna, a w korytarzach położono płytki. Powstał również blok sanitarno-socjalny, do którego należała kotłownia, szatnia, sanitariaty i zaplecze pracowni zajęć technicznych.

W 1999 rozpoczęto wdrażanie reformy systemu oświaty. Utworzono 6-letnią szkołę podstawową i 3-letnie gimnazjum. Z dniem 1 września 1999 roku powstał Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lasocicach.

W  2001 roku w szkole stworzono salę komputerową z 11 stanowiskami komputerowymi oraz wyrównano nawierzchnię boiska szkolnego.

W roku 2007 stanowisko dyrektora objęła Iwona Jąder. Funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego.
W 2008 roku zagospodarowano strych na świetlicę szkolną. Odtąd najmłodsi uczniowie szkoły mają miejsce do zajęć świetlicowych.
Dnia 4 grudnia 2009 roku odbyło się uroczyste otwarcie boiska “Orlik” w Lasocicach.

W kolejnych latach uczniowie Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lasocicach brali udział w licznych projektach unijnych: Comenius 2013-2015 „Forgoten Street Games”, Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan (2015 r.).

W 2014 r. założono w szkole Gromadę Zuchową „Przyjaciele Zwierząt”. W 2016 roku nastąpiła cyfryzacja zasobów biblioteki szkolnej, powstało tez logo szkoły.

Dwa lata później szkoła otrzymuje certyfikat Szkoły Myślenia Pozytywnego. Jej program jest realizowany w szkole corocznie. W dniu 1 września 2019 roku nazwa szkoły uległa zmianie na Szkołę Podstawową w Lasocicach. Reforma oświaty z 2017 roku zlikwidowała funkcjonowanie gimnazjów i odtąd wprowadzono 8-letnią szkołę podstawową. Szkoła w dalszym ciągu rozwija się i uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną przystępując do kolejnych projektów unijnych, m.in.: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski, e-szkoła Cyfrowa Szkoła Wielkopolska, Nauczycielska Akademia Internetowa. W szkole działa również  Szkolne Koło Wolontariatu.

W 2019 roku uruchomiono szkolnego funpage na portalu społecznościowym.

**********************
Pytać- znaczy wiedzieć więcej. Tak zaczęły się  przygotowania do poznania historii szkoły w Lasocicach. Do grupy projektowej zajmującej się badaniem dziejów szkoły należeli: Matylda Adamiak, Konstancja Dąbkowska, Nadia Jagodzik, Zuzanna Leciejewska, Aleksandra Musielak, Rafał Oscenda, Monika Rybacka, Julia Stachowska, Sara Zamelska, Dobrosława Ławniczak i Ksawery Ławniczak. To oni pod kierunkiem Magdaleny Szymanek rozpoczęli serie wywiadów z mieszkańcami Lasocic i Przybyszewa. W grudniu 2019 roku na spotkanie z młodzieżą zgodziły się Janina Rauchut oraz Wanda Żylińska. Obie Panie opowiedziały o swoich szkolnych wspomnieniach, pierwszych nauczycielach, sposobie nauczania i przedmiotach szkolnych. Opisały jak wyglądały sale lekcyjne i wyposażenie ich piórników. Chętnie podzieliły się swoimi pamiątkami w postaci zdjęć szkolnych. W lutym 2020 roku dotarli do Heleny Wojnowskiej, która opowiedziała o trudnym nauczaniu podczas okupacji niemieckiej. Wysłuchali jak istotne w tym czasie było utrzymanie polskości i jak ważna była nauka. Pani Helena bardzo chwaliła działania i wychowanie ówczesnych nauczycieli. Grupa projektowa odwiedziła także Ninę Kaczmarek, emerytowaną nauczycielkę naszej szkoły. Opowiedziała nam o szkolnictwie w czasie PRL-u i powspominała dawnych nauczycieli.

Duży wkład w poznanie historii szkoły miała Sołtys Lasocic Wiesława Małycha. To dzięki Niej uczestniczyli w warsztatach genealogicznych w Archiwum Państwowym w Lesznie i w Sali Wiejskiej w Strzyżewicach. Uczniowie mieli okazję spotkać się również ze Starostą Leszczyńskim Jarosławem Wawrzyniakiem i zwiedzić Salę Tradycji w Strzyżewicach. Pozyskując pamiątkowe zdjęcia i cenne archiwalne materiały, udało się odtworzyć historię szkoły w Lasocicach od odzyskania polskości, czyli od 1920 roku.

************

Obecni uczniowie szkoły oraz grono pedagogiczne: