Ogłoszenie otwartego konkursu ofert “Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego 6 kwietnia 2023 roku przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” skierowanego do organizacji pozarządowych, celem wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego
w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich. Termin składania ofert: 5 maja 2023 roku do godz. 15:30.
O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do Punktu kancelaryjnego UMWW (nie decyduje data stempla pocztowego).
Maksymalna wysokość dofinansowania jednego zadania zleconego w ramach konkursu wynosi 12 tysięcy złotych, nie więcej jednak niż 80% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny oferenta w realizację zadania powinien wynosić minimum 20% całkowitego kosztu zadania.
Konkurs obejmuje zadania, które:
– będą realizowane nie wcześniej niż 1 sierpnia 2023 r., a ich zakończenie nastąpi nie później niż 15 listopada 2023 r.
– dotyczą miejscowości uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” lub będą realizowane w takich miejscowościach.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej:

https://wow.umww.pl/xi-edycja-konkursu-dla-organizacji-pozarzadowych/?fbclid=IwAR3oYrSOIiXU15HScm8fnI6eznG2EiIXewTepeaWuJhdhDtU5cQeSZ7ZuyM