Przedstawiamy wydatki inwestycyjne w 2021 roku z podziałem na poszczególne sołectwa naszej gminy.

Długie Stare:

Wykonanie projektu budowy ul.Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz sołecki 10.000,00 zł), kwota: 10.000,00 zł.
Remont łazienki dla uczniów w SP Długie Stare, kwota: 40.180,46 zł.
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Parkowej w Długiem Starem, kwota: 75.010,37 zł.

Długie Nowe:

Budowa chodnika w m. Długie Nowe (w tym Fundusz sołecki: 13.901,87 zł), kwota: 13.901,87 zł.

Gołanice:

Budowa sieci wodociągowej na ul. Wierzbowej w Gołanicach (inicjatywa lokalna), kwota: 83.526,78 zł.
Budowa chodnika ul.Leśnej w Gołanicach (w tym Fundusz sołecki 24.003,79 zł), kwota: 49.007,58 zł.
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lipowej w Gołanicach, kwota: 57.973,29 zł.
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Leśna w Gołanicach” kwota 260.000,00 zł.

Henrykowo:

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej w Henrykowie, kwota: 82.480,15 zł.
Wykonanie projektu przebudowy złącza kablowo – pomiarowego w ul. Diamentowej
w Henrykowie, kwota: 15.000,00 zł.
Doposażenie placu zabaw (osiedle) w Henrykowie (w tym Fundusz sołecki: 15.000,00 ) kwota: 15.000,00 zł.

Krzycko Małe:

Zagospodarowanie działki nr 182/4 w Krzycku Małym na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Gołanicach” kwota; 15.000,00 zł.
Budowa oświetlenia drogowego w  al. Św. Józefa w Krzycku Małym, kwota: 34.150,52 zł.

Lasocice i Ogrody:

Budowa oświetlenia przy placu zabaw w Ogrodach, kwota: 14.000,00 zł.
Adaptacja pomieszczeń Sali Wiejskiej na salę fitness w Lasociach, kwota: 150.000,00 zł.
Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach – projekt (w tym Fundusz sołecki), kwota: 26.039,36 zł.

Niechłód:
Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Niechłodzie, kwota: 466.000,00 zł.
Budowa oświetlenia drogowego w Niechłodzie, kwota: 96.307,54 zł.
Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Niechłodzie na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, kwota: 78.500,00 zł.

Przybyszewo:
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie, kwota: 134.503,92 zł.
Rewitalizacja placu zabaw i okolicy figury w Przybyszewie (w tym Fundusz sołecki), kwota: 13.000,00 zł.

Strzyżewice:
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Spadochronowej w Strzyżewicach (dz. nr 296/82, 296/58), kwota: 34.182,00 zł.
Budowa boiska wielofunkcyjnego w m.Strzyżewice – projekt (w tym Fundusz sołecki), kwota: 26.168,64 zł.

Święciechowa:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Jarzębinowej w Święciechowie (inicjatywa lokalna), kwota: 84.760,00 zł.
Budowa sieci wodociągowej na dz. 782/6 i 790/ 1 w Święciechowie (inicjatywa lokalna), kwota: 31.458,93 zł.
Budowa ujęcia wody w Święciechowie, kwota: 600.000,00 zł.
Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców – etap II – Utwardzenie alejek parku w Święciechowie i montaż urządzeń do street workout, doposażenie parku ( w tym Fundusz sołecki: 39.039,36 zł), kwota: 150.000,00 zł.
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby i J. Brzechy w Święciechowie, kwota: 86.640,00 zł.
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Klonowej w Święciechowie, kwota: 21.300,00 zł.
Budowa oświetlenia drogowego w ul. Krzyckiej w Święciechowie, kwota: 36.077,00 zł.

W budżecie gminy na rok 2021 zaplanowano również pomoc finansową dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie: 350.000,00 zł na wykonanie ścieżki rowerowej przez Święciechowę i w kwocie: 100.000,00 zł na budowę chodnika ul. Jesienna w Długiem Starem. Niezwykle ważną inwestycją na lata 2020 – 2022 jest budowa kanalizacji sanitarnej dla trzech wsi: Niechłodu, Trzebin i Piotrowic, w bieżącym roku zaplanowano kwotę: 6.003.076,00 zł.
W 2021 roku planowane jest także wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia ulic na energooszczędne oświetlenie led.

Ponadto wzorem lat ubiegłych, przewidziano możliwość pozyskania przez mieszkańców naszej gminy dotacji na działania proekologiczne i tak:

– na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10.000,00 zł;
– na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest w kwocie
27.000,00 zł,
– zmianę sposobu ogrzewania w kwocie: 40.000,00 zł.

W 2019 r. gmina  Święciechowa zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Ułańskiej można przy pomoc pracownika Urzędu, złożyć wniosek do Programu „Czyste powietrze” o dofinansowanie m.in. wymiany pieca, ocieplenie budynku itp.

Grupując wydatki inwestycyjne w 2021 roku, Gmina Święciechowa planuje wydatkować między innymi na:

– budowę kanalizacji (wodociągowej, sanitarnej, deszczowej) kwotę: 7.309.086,76 zł,
– budowę dróg kwotę: 332.909,45 zł,
– wydatki inwestycyjne w oświacie kwotę: 80.180,46 zł,
– budowę oświetlenia ulicznego kwotę: 796.324,79 zł.