Wójt Gminy Święciechowa zaprasza mieszkańców do składania wniosków na odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Wnioski można składać w związku z możliwością ubiegania się przez Gminę Święciechowa o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag.
Dofinansowanie przysługuje w formie dotacji do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big Bag, unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. Pozostałe koszty pokrywa oddający odpady.

Podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowanego przedsięwzięcia.

Zainteresowani mieszkańcy, którzy zamierzają skorzystać z dofinansowania powinni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 4 lub 5 w godzinach pracy urzędu, przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną – skan podpisanego zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail: urzadgminy@swieciechowa.pl, w terminie do 10.03.2023r.

Więcej informacji na stronie:

https://swieciechowa.pl/aktualno%C5%9Bci/nab%C3%B3r-wniosk%C3%B3w-na-usuwanie-folii-rolniczych-i-innych-odpad%C3%B3w-pochodz%C4%85cych-z-dzia%C5%82alno%C5%9Bci-rolniczej