W czwartek, 24 lutego, w Remizie OSP Święciechowa odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Święciechowa.

Porządek obrad sesji:       
1.     Otwarcie.
2.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
3.     Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Święciechowie oraz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2021.
4.     Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Święciechowa za rok 2021.
5.     Projekty uchwał:

1)     w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2022 – 2032, 2)     w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022,
3)     w sprawie przystąpienia Gminy Święciechowa do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022,
4)     zmieniająca Uchwałę nr XIX/159/2012 Rady Gminy Święciechowa z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,
5)     w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym w formie służebności przejazdu i przechodu,
6)     w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Henrykowo z przeznaczeniem pod drogę,
7)     w sprawie użyczenia na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym  działki położonej w Długiem Starem,
8)     w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych,
9)     w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Święciechowa.
6.     Wolne głosy i wnioski.
7.     Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
8.     Zakończenie.