Aby obejrzeć transmisje na żywo zapraszamy o godz. 13:00 na stronę internetową Urzędu Gminy.

Porządek obrad sesji:       
1.     Otwarcie.
2.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
3.     Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
4.     Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Święciechowa za rok 2021.
5.     Sprawozdanie z działalności Komisji skarg, wniosków i petycji za rok 2021.
6.     Projekty uchwał:

1)     w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2022 – 2032, 2)     w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022,
3)     zmieniająca uchwałę nr XX/172/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
4)     w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Święciechowa na lata 2021 -2024,
5)     w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Długie Stare z przeznaczeniem pod drogi,
6)     zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia klubu dziecięcego i nadania mu statutu,
7)     zmieniająca uchwałę Nr XIII/105/2000 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie Statutu Sołectw,
8)     w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa.

7.     Wolne głosy i wnioski.
8.     Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
9.     Zakończenie.    

TRANSMISJA:
http://swieciechowa.pl/wiadomosci/święciechowa/2022/01/xl-sesja-rady-gminy-święciechowa