Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji od 12 marca prowadzona jest przez gminy rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL oraz podjąć pracę i pozostać w Polsce.

Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:
są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
– są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
– są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
– są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego oraz przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego ul. Rynek 14a, pok. nr 4 ( parter) 

Wniosek należy złożyć osobiście !
Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku –  z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość  będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Co należy przygotować?
Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Druk formularza dostępny poniżej.
Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35×45 mm (szerokość x wysokość), jeśli osoba na zdjęciu jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie (takie jak na dowód osobisty).
– Dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość (np. paszport, akt urodzenia). Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
– Jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Wnioskodawca otrzyma bezpłatnie wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.

Wnioski dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/attachment/a7e7c9ea-e6d9-41e8-a6a1-1a7452cef242