29 grudnia 2022 r. o godz. 13:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie, Rynek 14a odbędzie się LII Sesja Rady Gminy Święciechowa.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie.
2.
Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
3.
Projekty uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2022 – 2032,
2) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2022,
3)  w sprawie odwołania skarbnika gminy,
4)  w sprawie powołania skarbnika gminy,
5)  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa na rok   2023.

4. Wolne głosy i wnioski.
5.
Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
6.
Zakończenie.

Transmisja z obrad:

https://swieciechowa.pl/aktualno%C5%9Bci/2022-12-29-lii-sesja-rady-gminy